สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โทร 045-789158

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000030
วานนี้ 000026
เดือนนี้ 000878
เดือนก่อน 000798
ปีนี้ 006512
ปีก่อน 006095
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 - 26 พ.ย. 64(ดู 3) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย) ตามโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 - 26 พ.ย. 64(ดู 1) 
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 17 - 17 พ.ย. 64(ดู 7) 
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 4 - 17 พ.ย. 64(ดู 5) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) - 29 ต.ค. 64(ดู 25) 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) - 29 ต.ค. 64(ดู 19) 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3/2564 - 30 ก.ย. 64(ดู 73) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 29 ต.ค. 64(ดู 74) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 25 ต.ค. 64(ดู 70) 
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 4 ต.ค. 64(ดู 89) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 9 ส.ค. 64(ดู 130) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯลฯ - 4 ส.ค. 64(ดู 139) 
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 13 ก.ค. 64(ดู 201) 
  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2 มิ.ย. 64(ดู 165) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสพัลต์ติกคอนกรีตถนนจัดสรรฟากตะวันตก (ถนนกุดชุม - คำหัวคู ถึงหน้าสำนักงานป่าไม้) หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก - 12 ต.ค. 64(ดู 56) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสพัลต์ติกคอนกรีต (ถนนวารีราชเดช ถึง ถนนกุดชุม - ป่าติ้ว ข้าง รพ.กุดชุม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก - 12 ต.ค. 64(ดู 60) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจัดสรรฟากตะวันออก (ช่วงซอยเทศบาล 8 ถึง กม.ที่0+565 กม.)หมู่ที่ 17 โดยวิธีคัดเลือก - 11 ต.ค. 64(ดู 53) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงถนนจัดสรรฟากตะวันตกสุด(ช่วงข้างศูนย์บริการสาธารณสุขฯถึงสำนักงานเกษตรฯ) หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก - 11 ต.ค. 64(ดู 67) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 8 มิ.ย. 64(ดู 122) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 2 มิ.ย. 64(ดู 135) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 2 มิ.ย. 64(ดู 151) 

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 และร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู 4)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 และพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู 4)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เอกสารแนะนำภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ดู 349)

ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อCOVID-19 (ดู 2346)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 : [23 พ.ย. 64]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) : [29 ต.ค. 64]
  โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสพัลต์ติกคอนกรีตถนนจัดสรรฟากตะวันตก(ถนนกุดชุม-คำหัวคู ถึงหน้าสำนักงานป่าไม้) หมู่ที่ 8 : [11 ส.ค. 64]
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงถนนจัดสรรฟากตะวันตกสุด(ช่วงข้างศูนย์บริการสาธารณสุขฯถึงสำนักงานเกษตรฯ) หมู่ที่ 8 : [11 ส.ค. 64]
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายถวิล-สะพานบ้านเหล่าตำแย หมู่ที่ 8 : [11 ส.ค. 64]
  โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสต์ติกคอนกรีต (ถนนวารีราชเดช(ถนนวารีราชเดช ถึง ถนนกุดชุม-ป่าติ้ว ข้าง รพ.กุดชุม) หมู่ที่ 4 : [11 ส.ค. 64]
  รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 4.2564 11 : [5 มิ.ย. 64]
  แผนการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ ปี 2564 : [19 เม.ย. 64]
  ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม : [16 เม.ย. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

การดำเนินการตามมาตรการฯ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี